Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op: 16 februari 2020

Linsta B.V. (“Linsta”), gevestigd aan de Burgemeester van Engelenweg 71, 8271AL IJsselmuiden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76553566 exploiteert de Website www.linsta.nl (de “Website”) met als doel tussen de Vrager met een Opdracht en de Aanbieders van een oplossing voor die Opdracht contact te leggen teneinde de Opdracht op te lossen. Voor het gebruik van deze Website alsmede voor de overige diensten van LINSTA worden deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard.

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2020 van toepassing op ieder gebruik van de Website via welk medium dan ook, waaronder computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur en/of software, op alle diensten die door LINSTA worden aangeboden en op alle overeenkomsten die LINSTA aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat de Bezoeker akkoord met en aanvaardt onvoorwaardelijk deze Algemene Voorwaarden; deze zijn te vinden op www.linsta.nl/algemene-voorwaarden

Hoofdstuk 1 ALGEMEEN

1 Artikel 1 DEFINITIES

1.1. LINSTA B.V.: de exploitant van de Website, zoals hierboven omschreven, hierna te noemen LINSTA.

1.2. Diensten: alle activiteiten die LINSTA als dienstverlener aanbiedt en verricht ten behoeve van de Bezoekers van de Website, in het bijzonder door het realiseren van vraag en aanbod van en contacten tussen Bezoekers op basis van een passende opzet, inrichting, beheer en onderhoud van de Website.

1.3. Bezoeker: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich oriënteert op de Website; voor de Bezoekers gelden de voorwaarden in de hoofdstukken 1 en 2.

1.4. Vrager: de Bezoeker die een Opdracht heeft, zich geregistreerd heeft om in contact te komen met een of meerdere Aanbieders; voor de Vrager gelden de voorwaarden in hoofdstukken 1, 2 en 3.

1.5.Aanbieder: de Bezoeker die zich geregistreerd heeft als een Professional, freelancer of een ambachtsman met als doel werkzaamheden te verrichten voor een Vrager; voor de Aanbieder gelden de voorwaarden in de hoofdstukken 1, 2 en 4.

1.6. Account of dashboard: bij de registratie van zowel Vrager als Aanbieder wordt een account aangemaakt, toegankelijk door middel van gebruikersnaam en wachtwoord.

1.7.Mini website/page van Aanbieder op de Website, waarvan het format wordt bepaald door LINSTA.

1.8. Opdracht: vraag c.q. behoefte van een Vrager om een klus c.q. opdracht geklaard te krijgen door een professional, freelancer, vak- of ambachtsman.

1.9. Registratie: de vastlegging van de noodzakelijke gegevens van zowel Vrager als Aanbieder op de Website; toegang tot de Website vindt plaats door middel van een gebruikersnaam en (een persoonlijk en geheim) wachtwoord.

1.10.Contact: het contact dat wordt gelegd tussen Aanbieder(s) en Vrager door het verstrekken van (contact) gegevens door LINSTA aan Aanbieder(s) op het door LINSTA te bepalen moment c.q. tijdstip.

1.11.Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen partijen, te weten tussen Vrager en Aanbieder.

1.12.Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst tussen LINSTA en Aanbieder.

1.13.Privacy-beleid: het beleid van LINSTA ten aanzien de vastlegging van persoonsgegevens met betrekking de bepalingen van de van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland.

1.14.Cookie-beleid: het beleid van LINSTA ten aanzien van het gebruik van Cookies op de Website.

Artikel 2 AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. LINSTA kan de Algemene Voorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. LINSTA streeft ernaar om een dergelijke wijziging binnen een redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen een redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat de Bezoeker na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van LINSTA gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. Aankondiging en (en datum van) inwerkingtreding worden gepubliceerd op de Website.

2.2. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden niet door VENA wordt afgedwongen, dan heeft dat niet tot gevolg dat afstand gedaan wordt van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Bezoeker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door LINSTA zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet.

2.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en op alle diensten van LINSTA en zijn onlosmakelijk verbonden met de ontstane overeenkomsten tussen LINSTA en Bezoeker.

Artikel 3 PRIVACY-BELEID

3.1. LINSTA heeft haar privacy-beleid gepubliceerd op haar Website www.linsta.nl/privacybeleid. LINSTA is verantwoordelijk voor een passende verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 4 COOKIEBELEID

4.1. LINSTA heeft haar cookiebeleid gepubliceerd op haar Website www.linsta.nl/cookiebeleid.

LINSTA is verantwoordelijk voor een passende verwerking van bezoekgegevens op de Website. Om de Website te verbeteren, worden data verzameld. Dat wordt gedaan met (first party) cookies. Bij alle Bezoekers is onbekend wie zij zijn (tenzij geregistreerd), maar vastgelegd wordt wat de Bezoekers op de Website doen, teneinde een goed inzicht te krijgen hoe de Website wordt gebruikt.

Artikel 5 TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN GEGEVENS

5.1. Het gebruik van de Website is toegestaan en dient te passen binnen het (geoorloofde) doelbereik daarvan, tenzij er sprake is van niet toegestaan of verboden gebruik of misbruik van de Website, zoals hierna nader omschreven. (Persoons) gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Artikel 6 NIET TOEGESTAAN OF VERBODEN GEBRUIK EN MISBRUIK VAN DE WEBSITE

6.1. De inhoud van de Website mag door de Bezoeker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke Websites. Het is de Bezoeker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

6.2. Het is de Bezoeker niet toegestaan om persoonsgegevens van andere Bezoekers die een link naar hun eigen Website plaatsen op de Website, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers, te verzamelen en/of Bezoekers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

6.3.Misbruik van de Website door Bezoekers is niet toegestaan. Onder misbruik wordt mede verstaan illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud van uitingen zoals berichten en andere problemen, niet handelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving, en/of de Algemene Voorwaarden en/of het Privacy-beleid, op onredelijke wijze gebruik maken van de Website door bijvoorbeeld andere Bezoekers te hinderen of de goede werking van de Website verstoren, dan wel berichten, uitingen en/of gegevens te plaatsen of te verzenden die niet passen binnen het doelbereik van de Website, waardoor onder meer schade aan derden kan worden veroorzaakt, inbreuk gemaakt wordt op intellectueel eigendom(waaronder auteursrecht) van wie dan ook , goede zeden worden aangetast. Eveneens wordt onder misbruik verstaan dat Bezoeker de Website gebruikt voor commerciële doeleinden in het kader van een uitzendorganisatie en wat daarmee vergelijkbaar is.

6.4.LINSTA draagt ervoor zorg, dat uit hoofde van veiligheid en om misbruik tegen te gaan, onder meer e-mailadressen worden afgeschermd.

6.5.Meldingen inzake misbruik van de Website en/of klachten over oplichting worden in behandeling genomen.

6.6. LINSTA is bevoegd in geval van misbruik de volgende maatregelen – eenzijdig en zonder waarschuwing - te treffen:

6.6.1. Gehele of gedeeltelijke uitsluiting van diensten of beperking van bepaalde functionaliteiten door Bezoekers, bijvoorbeeld schorsing van de betreffende Bezoeker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van reacties/reviews; en/of

6.6.2. Verwerking van persoonsgegevens van de betrokkenen in het kader van de bovengenoemde maatregelen, en indien daartoe aanleiding is kan LINSTA binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven aan daartoe bevoegde instanties (politie e.d.).

6.7. Indien (persoons)gegevens niet worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan is LINSTA bevoegd naast eerder genoemde maatregelen, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, een direct opeisbare door LINSTA nader te bepalen boete per gebeurtenis en/of schadevergoeding te eisen.

6.8. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan zonder schriftelijke toestemming van LINSTA, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruikers niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LINSTA, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. De databank van LINSTA is te beschouwen als een databank in de zin van artikel 1 aanhef onder a) Databankenwet 1999. LINSTA dient als de producent in de zin van artikel 1 aanhef onder b) van deze wet te worden beschouwd.

Artikel 7 TOEGANG, ONDERHOUD, BEHEER VAN DE WEBSITE; GARANTIE

7.1. De Website is te allen tijde toegankelijk.

7.2. Uit hoofde van uit te voeren onderhoud en beheer kan de toegang tijdelijk worden beperkt of stopgezet.

7.3. LINSTA kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijde wijzigen of stopzetten. Een dergelijke wijziging of stopzetting wordt binnen redelijke termijn aangekondigd, voordat deze wordt doorgevoerd. Aankondiging en (en datum van) inwerkingtreding worden gepubliceerd op de Website.

7.4. De werking van de Website kan op enig moment veranderen en zelfs niet voor iedere Bezoeker hetzelfde zijn.

7.5. Uit hoofde van veiligheid en/of werking van de Website is LINSTA gerechtigd wachtwoorden aan te passen.

7.6. LINSTA garandeert niet dat alle diensten altijd zullen voldoen aan de verwachtingen van Bezoekers. Ook wordt niet gegarandeerd dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. LINSTA verplicht zich om zich in te spannen voor een passend niveau van (rechtmatig) gebruik, beveiliging en beschikbaarheid van systemen en data, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen in en de stand van de techniek. LINSTA garandeert niet dat door het gebruik van de Website verspreide informatie niet kan worden onderschept, dan wel geheim blijft.

7.7. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

Artikel 8 VERANTWOORDELIJKHEID, OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1.LINSTA is niet verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid, geschiktheid, rechtmatigheid en volledigheid van de (inhoudelijke) informatie op de Website, van welke aard dan ook, in het algemeen, en in het bijzonder die afkomstig is van Bezoekers, alsmede voor communicatie tussen Bezoekers en voor onrechtmatig gebruik.

8.2.Indien er sprake is van overmacht, waaronder begrepen niet toerekenbare tekortkomingen van derden en/of hacks, storingen in internet en uitval van data-centers, is LINSTA niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

8.3.LINSTA sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade, waaronder indirecte schade, van welke aard dan ook, die een Bezoeker lijdt door:

8.3.1 Gebruik van de diensten van LINSTA;

8.3.2 Het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

8.3.3 Onjuiste en onvolledige informatie op de Website;

8.3.4 Afname van diensten van derden via de Website; of

8.3.5 Wijzigingen in de diensten van LINSTA of wijzigingen in of op de Website.

8.4.Indien er sprake is van opzet en grove schuld zijdens LINSTA is zij aansprakelijk voor directe aantoonbare schade. Indien LINSTA om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag van € 250,- per gebeurtenis.

8.5. LINSTA is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Gebuiker lijdt, welke is veroorzaakt door derden, al dan niet zijnde Bezoekers van de Website en diensten. Linsta is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Linsta ontstaat. Linsta is niet gehouden om Gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 9 WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN; ADVERTENTIES

9.1. De Website bevat verwijzingen naar de Websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). LINSTA heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de toegang, werking en inhoud van deze Websites, en draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid daarvoor. Op deze Websites gelden de (privacy)regels van die betreffende Website. Indien er vragen zijn over deze regels van Websites van derden, dan wordt de Bezoeker verwezen naar de desbetreffende Websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

9.2.LINSTA is geen Website waarop advertenties kunnen worden geplaatst dan wel kunnen worden bekeken.

Artikel 10 KLACHTENREGELING

10.1.

Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend door middel van het klachtformulier (www.linsta.nl/contact) binnen een redelijke termijn nadat een gebrek in de dienstverlening dan wel misbruik van de Website, is geconstateerd. Een termijn van 1 maand zal in ieder geval redelijk zijn. Klachten voortvloeiend uit de overeenkomsten tussen Vrager en Aanbieder worden in beginsel niet in behandeling genomen, tenzij er sprake is van misbruik als bedoeld in artikel 6.

10.2.

LINSTA zal binnen 14 dagen na het indienen van de klacht reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Artikel 11 OVERIGE BEPALINGEN

11.1.Bij LINSTA berust alle intellectuele eigendom met betrekking tot het ontwerp, de opzet en de werking van de Website.

11.2.De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van LINSTA en de Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

11.3.In het geval van een geschil voortvloeiend uit het gebruik van de Website, de Algemene overeenkomsten of uit de Algemene Voorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn. Indien de Bezoeker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Bezoeker verder de mogelijkheid om binnen een maand nadat LINSTA zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Hoofdstuk 2 BEZOEKERS

Artikel 12 AKKOORD ALGEMENE VOORWAARDEN

12.1. Door het bezoeken van de Website gaat de Bezoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden; deze zijn te vinden op www.linsta.nl/algemene-voorwaarden

12.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden evenzeer voor het continu gebruik van het door LINSTA ter beschikking stellen van faciliteiten ten behoeve van de totstandkoming van overeenkomsten tussen Aanbieder en Vrager inzake het verrichten van (klus)werkzaamheden.

Artikel 13 MINDERJARIGHEID EN HANDELINGSBEVOEGDHEID

Slechts indien naar de gebruikelijke maatstaven in het maatschappelijk verkeer minderjarige Bezoekers de betreffende handeling mogen verrichten, dan wel dat minderjarige Bezoekers toestemming daarvoor hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger, hebben zij toegang tot de diensten van LINSTA.

Hoofdstuk 3 VRAGER

Artikel 14 EERSTE REGISTRATIE DOOR VRAGER

14.1. Wanneer de Vrager voor de eerste keer een Opdracht indient volgens de bepaling van artikel 15.1, dan bevestigt de Vrager op verzoek van LINSTA deze Opdracht door middel van het klikken op een bevestigingslink in de door LINSTA verzonden e-mail teneinde misbruik van de Website te voorkomen. Indien deze bevestiging niet plaats vindt, vindt geen registratie van de Vrager plaats en wordt er geen contact gelegd met Aanbieders.

14.2. De registratie van Vrager leidt tot de aanmaak van een account c.q. persoonlijke dashboard en tot vastlegging van (persoons) gegevens welke toegankelijk zijn door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. De Vrager is verantwoordelijk voor het juist gebruik van de toegang tot de gegevens op de Website en vrijwaart LINSTA voor alle gevolgen van een verkeerd gebruik daarvan, door wie dan ook. Vrager kan zijn registratie opheffen op ieder moment door middel van een e-mail naar info@linsta.nl te sturen of door het aanmaken van een supportticket.

Artikel 15 REGISTRATIE VAN VRAGER EN OPDRACHT, SELECTIE VAN DE AANBIEDER EN OVEREENKOMST MET DE AANBIEDER

15.1. Vrager registreert zijn gegevens volgens het format van de Website, waaronder naam, adres, telefoonnummers en e-mailadres, en omschrijft zijn eigen Opdracht c.q. de uit te voeren werkzaamheden alsmede de gewenste periode van uitvoering. Zo nodig worden tekeningen, beeldmateriaal en documenten bijgevoegd. De Vrager is volledig verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid, rechtmatigheid en actualiteit van zijn gegevens, alsmede voor de inhoud en omschrijving van de Opdracht (wat, waar, hoe, wanneer, enz.). Door registratie van Vrager en het plaatsen van een Opdracht verleent Vrager LINSTA toestemming om zijn gegevens te delen met Aanbieders conform de wijze zoals beschreven in artikel 15.5.

15.2. De Opdracht kan worden ingediend via de “Plaats een klus” formulieren op de Website, per e-mail, de LINSTA-app of telefonisch; de inhoud van de Opdracht dient te voldoen aan door LINSTA te stellen minimumeisen.

15.3. De Opdracht wordt na registratie anoniem op de Website gepubliceerd. Aanpassing en/of verwijdering van de gegevens in de Opdracht is mogelijk, in het persoonlijke dashboard zo lang geen contact is gelegd met Aanbieders.

15.4. LINSTA faciliteert de totstandkoming van een contact (lead) tussen Vrager en Aanbieder en zoekt geautomatiseerd geschikte Aanbieders.

15.5. LINSTA presenteert aan Vrager meerdere Aanbieders op basis van een aantal criteria. De Vrager beoordeelt deze Aanbieders, en selecteert een aantal Aanbieders waarvoor de Vrager belangstelling heeft; deze krijgen daarvan via de Website een melding en de (anonieme) Opdracht wordt beschikbaar gesteld in de Dashboards van deze Aanbieders. De (anonieme) Opdracht kan per e-mail worden aangeboden aan Aanbieders of potentiele Aanbieders. In deze fase kan de Opdracht nog worden aangepast c.q. aangevuld. De door Vrager geselecteerde Aanbieders registeren op de Website na ontvangst van de melding of zij wel of geen interesse hebben in de oplossing van de Opdracht. LINSTA geeft alleen na de registratie van de interesse door Aanbieders de gegevens van de Vrager vrij aan deze Aanbieders. Eerder worden de (contact) gegevens (telefoonnummer en e-mail) van Vrager niet gedeeld. Na vrijgave van de (contact) gegevens wordt de Opdracht voorlopig gesloten en is niet meer zichtbaar op de Website. Na tien (10) werkdagen wordt de Opdracht definitief gesloten, zo nodig eerder indien een Aanbieder meldt dat hij de Opdracht heeft aanvaard, waardoor de Opdracht geblokkeerd wordt voor iedere andere Aanbieder.

15.6. Indien deze contacten niet leiden tot een overeenkomst tussen Vrager en Aanbieder, dient de Vrager binnen tien (10) werkdagen de Opdracht opnieuw open te stellen, tenzij de Opdracht wordt ingetrokken (zie annulering)

15.7. Zodra de Opdracht is aanvaard, komt een overeenkomst tussen de Aanbieder en Vrager tot stand. LINSTA is hierbij in geen enkel opzicht contractpartij. LINSTA treedt op als facilitator, en is geen bemiddelaar noch partij bij de overeenkomst tot werkzaamheden tussen Vrager en Aanbieder.

15.8. LINSTA spant zich in om voor een voldoende aanbod van Aanbieders zorg te dragen.

15.9. LINSTA toetst vooraf alle Aanbieders die van de diensten van de Website wensen gebruik te maken en/of op de Website wensen te staan op basis van een aantal door haar te stellen eisen en criteria. Ten aanzien van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid wordt geen garantie gegeven door LINSTA. Na afronding van iedere Opdracht vraagt LINSTA naar de ervaring en het resultaat van de Vrager; deze wordt (anoniem) gepubliceerd op de Website, een en ander conform artikel 18.

15.10. Indien Vrager andere werkzaamheden wil geleverd krijgen door een door hem geselecteerde Aanbieder, dan wel dat de Aanbieder andere werkzaamheden wil leveren, dan is Vrager niet verplicht een nieuwe Opdracht op de Website in te dienen.

15.11. LINSTA heeft geen enkele bemoeienis bij de uitvoering van de werkzaamheden door de Aanbieder, noch bij ontstane problemen, klachten of schade bij die uitvoering daarvan, en neemt geen problemen, klachten of schadeclaims uit dien hoofde in ontvangst noch behandelt deze.

Artikel 16 ANNULEREN VAN EEN OPDRACHT EN ONTBINDEN VAN EEN OVEREENKOMST

16.1. LINSTA heeft geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij het annuleren dan wel ontbinden van de overeenkomst tussen Vrager en Aanbieder. Vrager is zich ervan bewust dat:

16.1.1. Wanneer de Vrager via de Website - als consument en niet als bedrijf of ander rechtspersoon - de hulp inschakelt van een Aanbieder er sprake is van een overeenkomst op afstand. Dit betekent dat de Vrager de overeenkomst die is aangegaan met de Aanbieder binnen veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van de bevestiging zonder opgaaf van redenen kan ontbinden.

16.1.2. Geen recht van ontbinding aanwezig is, indien Opdracht binnen deze termijn is afgerond en indien de Opdracht een spoedreparatie betreft waarvan de uitvoering binnen 48 uur na de aanvaarding van de Opdracht dient te worden uitgevoerd (hieronder vallen ook Klusvragen voor de lopende dag dan wel de dag daarop).

16.1.3. Indien Vrager toch gebruik wil maken van het recht op ontbinding indien deze is overeengekomen, terwijl de Aanbieder reeds is begonnen met de uitvoering van de Opdracht, dat dan een afrekening moet worden overeengekomen op basis van de door de Aanbieder werkelijk verrichte werkzaamheden en van de al door de Aanbieder gemaakte kosten.

16.1.4. Een geaccepteerde spoedopdracht voor de lopende dag of de dag daarop in beginsel niet kan worden geannuleerd, tenzij met de Aanbieder een passende vergoeding wordt overeengekomen wegens gederfde inkomsten. Dit geldt ook als de Vrager niet thuis is op het afgesproken tijdstip.

16.1.5. Indien alle aanvragen voor opdrachten die niet binnen 48 uur dienen te worden uitgevoerd, niet tijdig door Vrager worden afgezegd, dan is Aanbieder gerechtigd kosten in rekening brengen.

Artikel 17 OVERIGE BEPALINGEN

17.1. Aan het gebruik van de Website door de Vrager zijn geen kosten verbonden, behoudens in geval van het gestelde in artikel 16.

17.2. De Vrager betaalt rechtstreeks aan de door hem geselecteerde Aanbieder voor de verrichte werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht. LINSTA heeft hierin geen enkele betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

17.3. LINSTA geeft geen enkele garantie op de uitvoering van de Opdracht, en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade (direct, indirect of gevolgschade) die voortvloeit uit de uitvoering van de Opdracht.

17.4. De registratie van de Vrager wordt beëindigd door het sturen van een e-mail van Vrager aan LINSTA met dit verzoek tot beëindiging.

Artikel 18 BEOORDELINGEN/REVIEWS EN VERSTREKKING VAN INFORMATIE

18.1. De Vrager heeft de mogelijkheid na volledige afronding van een Opdracht een beoordeling van de Aanbieder in te sturen. Bij het plaatsen van een review wordt door Vrager als zijnde bevoegd, toestemming gegeven om de review te mogen gebruiken op de Website en andere plekken (voor promotionele doeleinden). LINSTA bepaalt de wijze waarop, hoe en waar de review wordt aangeboden en geplaatst.

18.2.De Vrager dient een eerlijke beoordeling (naar waarheid) in te sturen, betrekking hebbend op de desbetreffende Aanbieder en diens werk, zonder het oogmerk de Aanbieder te beschadigen of anderszins misbruik te maken van andere beoordelingen; LINSTA kan nadere voorwaarden stellen.

18.3. De gegeven beoordeling bestaat uit een aantal sterren en een vrije tekst die de Bezoeker kiest. Deze vrije tekst is na ingave op de Website wel te verwijderen, maar niet meer te wijzigen. De beoordeling is publiek zichtbaar enkele dagen nadat deze is gegeven. De Aanbieder stemt in dat Vrager aan het einde van de dienst bij Aanbieder een beoordeling kan plaatsen. Op basis van beoordelingen door Vragers wordt door LINSTA bepaald of een Aanbieder zich kan (blijven) aanbieden voor opdrachten.

18.4 . Bij twijfel of bij niet toelaatbaar taalgebruik kan het zijn dat de beoordeling niet wordt toegelaten door LINSTA, ook in gevallen waarin sprake is van verstrekking van privacygevoelige informatie, van commerciële boodschappen en strijdigheid met de Algemene Voorwaarden of de wet.

18.5. Voor zover niet eerder bepaald is Vrager verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gegevens die hij publiceert op de Website in het kader van een passend gebruik van de Website. De belangen van LINSTA en de Website mogen niet worden geschaad.

Hoofdstuk 4 AANBIEDER

Artikel 19 REGISTRATIE EN TOTSTANDKOMING GEBRUIKSOVEREENKOMST TUSSEN LINSTA EN AANBIEDER

19.1.Aanbieder staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en voert beroepshalve opdrachten/klussen/ herstelwerkzaamheden uit in de breedste zin van het woord bij particulieren en bedrijven c.q. rechtspersonen. Gehandeld wordt voor doeleinden die binnen de bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen van de Aanbieder.

19.2. Tussen Aanbieder en LINSTA wordt een gebruiksovereenkomst gesloten indien Aanbieder zich op de Website aanmeldt en registreert en daardoor LINSTA verzoekt gebruik te mogen maken van de faciliteiten van LINSTA. De Aanbieder gaat (nogmaals) akkoord met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, nadat LINSTA de registratie conform artikel 19.5 heeft bevestigd. De Algemene Voorwaarden van Aanbieder worden uitgesloten.

19.3. De registratie van Aanbieder leidt tot de aanmaak van een account en tot vastlegging van (persoons) gegevens welke toegankelijk zijn door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. De Aanbieder is verantwoordelijk voor het juist gebruik van de toegang tot de gegevens op de Website en vrijwaart LINSTA voor alle gevolgen van een verkeerd gebruik daarvan, door wie dan ook.

19.4. Bij de aanmelding op de Website van LINSTA verstuurt of verstrekt de Aanbieder als bevoegde de volgende gegevens/documenten aan LINSTA:

19.4.1. Geldige NAW-gegevens (bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, vestigingsadres, postadres, rechtsvorm, KvK en BTW nummer);

19.4.2. Specialisme(n) c.q. omschrijving van de soort werkzaamheden die worden verricht;

19.4.3. Plaats c.q. regio’s van aangeboden werkzaamheden;

19.4.4. E-mailadres, telefoonnummer (mobiel en/of vast);

19.4.5. Geldige en volledige bankgegevens;

19.4.6. De Aanbieder is volledig verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid, rechtmatigheid en actualiteit van zijn gegevens, alsmede voor de inhoud en omschrijving van zijn dienstverlening. Dit geldt evenzeer voor de gegevens die worden gepubliceerd op de hierna te noemen mini-page/website van de Aanbieder.

19.4.7. De registratie vindt plaats op de door LINSTA aangegeven wijze en volgens een bepaald format; LINSTA heeft het recht de gegevens aan te passen (wijzigen en/of inkorten) in het kader van het gebruik van het format. De Aanbieder wordt een mini-page/website c.q. dashboard ter beschikking gesteld, waarop relevante gegevens, foto’s en/of ander beeldmateriaal kunnen worden gepresenteerd.

19.4.8.Door terbeschikkingstelling van deze gegevens verleent Aanbieder LINSTA toestemming deze te publiceren op de Website conform de door LINSTA te stellen criteria.

19.5.LINSTA toetst vooraf alle Aanbieders die van de diensten van de Website wensen gebruik te maken en/of op de Website wensen te staan op basis van een aantal door haar te stellen eisen en criteria. LINSTA controleert verder de aanmelding en bevestigt, na voorafgaande positieve toetsing, per e-mail de registratie aan de Aanbieder nadat de controle is voltooid, waarbij tevens wordt medegedeeld dat de volledige registratie bruikbaar is voor het ontvangen van opdrachtaanvragen. Op dat moment komt tussen LINSTA en Aanbieder de gebruiksovereenkomst tot stand, waarop ook deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Zonder overlegging van de gevraagde gegevens en documenten door de Aanbieder vindt er geen registratie plaats en kunnen geen Opdrachten worden doorgestuurd naar de Aanbieder. Indien sprake is van een negatieve toets wordt de potentiële Aanbieder hiervan in kennis gesteld onder opgave van redenen; beroep daartegen wordt uitgesloten.

19.6.LINSTA heeft het recht referenties over werkzaamheden aan de Aanbieder te vragen en na te gaan; de Aanbieder heeft de plicht deze te verstrekken.

19.7. Bij een wijziging van gegevens als bedoeld in artikel 19.4 is de Aanbieder verplicht LINSTA hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, en deze tijdig en volledig door te voeren op de Website.

19.8. De Aanbieder is niet als werknemer in dienst bij LINSTA en is zelf verantwoordelijk voor de correcte afdracht van belastingen en premies, het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

19.9. Er bestaat voor Aanbieder geen verplichting tot aanvaarding van opdrachten/klusaanvragen.

19.10. LINSTA verplicht zich:

19.10.1 De Website te beheren en de diensten van Aanbieder daar aan te bieden met de door hem of haar aangegeven specialisme(n) en locatie voor werkzaamheden;

19.10.2 De registratie van de Aanbieder te beheren;

19.10.3 Op de door de Aanbieder aangeboden specialisme(n), tijdsbeschikbaarheid en locatie bijpassende Opdrachten van Vragers te versturen naar de Aanbieder.

Artikel 20 CONTACT TUSSEN VRAGER EN AANBIEDER; OVEREENKOMST TUSSEN VRAGER EN AANBIEDER

20.1. LINSTA spant zich in om voor een voldoende aanbod van Opdrachten van Vragers zorg te dragen.

20.2. LINSTA neemt via de Website, per e-mail, sms, via de LINSTA-portal, de LINSTA-app of telefonisch aanvragen voor werkzaamheden van Vragers (Opdracht) in ontvangst en sorteert de Opdracht op plaats, tijd en uit te voeren werkzaamheden.

20.3. LINSTA faciliteert de totstandkoming van een contact (lead) tussen Vrager en Aanbieder en zoekt geautomatiseerd geschikte Aanbieders.

20.4. LINSTA presenteert aan de Vrager meerdere Aanbieders op basis van een aantal criteria. De Vrager beoordeelt deze Aanbieders, en selecteert een aantal Aanbieders waarvoor de Vrager belangstelling heeft ; deze krijgen daarvan via de Website een melding en de (anonieme) Opdracht wordt beschikbaar gesteld in de Dashboards van deze Aanbieders. In deze fase kan de Opdracht nog worden aangepast c.q. aangevuld. De door Vrager geselecteerde Aanbieders registeren op de Website na ontvangst van de melding of zij wel of geen interesse hebben in de oplossing van de Opdracht. LINSTA geeft alleen na de registratie van de interesse door Aanbieders de gegevens van de Vrager vrij aan deze Aanbieders. Eerder worden de (contact) gegevens (telefoonnummer en e-mail) van Vrager niet gedeeld. Na vrijgave van de (contact) gegevens wordt de Opdracht voorlopig gesloten en is niet meer zichtbaar op de Website. Na tien (10) werkdagen wordt de Opdracht definitief gesloten, zo nodig eerder indien een Aanbieder meldt dat hij de Opdracht heeft aanvaard, waardoor de Opdracht geblokkeerd wordt voor iedere andere Aanbieder.

20.5. De Aanbieder deelt LINSTA via de Website, per e-mail, de LINSTA-app of telefonisch, mede of hij een Opdracht van een Vrager aanvaardt.

20.6. Zodra de Opdracht is aanvaard, komt een overeenkomst tussen de Aanbieder en Vrager tot stand. LINSTA is hierbij in geen enkel opzicht contractpartij. LINSTA treedt op als facilitator, en is geen bemiddelaar noch partij bij de overeenkomst tot werkzaamheden tussen Vrager en Aanbieder. Door opdracht van de Aanbieder komt geen overeenkomst tot werkzaamheden tot stand tussen LINSTA en de Aanbieder noch tussen LINSTA en de Vrager.

20.7. De Aanbieder voert de met de Vrager gesloten overeenkomst tot werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit. LINSTA is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de uitvoering en nakoming van de overeenkomst tot werkzaamheden door de Aanbieder en de commerciële afwikkeling van dergelijke overeenkomsten tussen Vrager en Aanbieder. LINSTA heeft geen enkele bemoeienis bij de uitvoering van de werkzaamheden door de Aanbieder, noch bij ontstane problemen, klachten en schade bij die uitvoering daarvan, en neemt geen problemen, klachten en schadeclaims uit dien hoofde in ontvangst noch behandelt deze.

20.8. LINSTA heeft geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij het annuleren dan wel het ontbinden van de overeenkomst tussen Vrager en Aanbieder. Aanbieder is zich ervan bewust dat:

20.8.1 Wanneer de Vrager via de Website - als consument en niet als bedrijf of ander rechtspersoon - de hulp inschakelt van een Aanbieder er sprake is van een overeenkomst op afstand. Dit betekent dat de Vrager de overeenkomst die is aangegaan met de Aanbieder binnen veertien ( 14) kalenderdagen na de ontvangst van de bevestiging zonder opgaaf van redenen kan ontbinden.

20.8.2 Geen recht van ontbinding aanwezig is, indien Opdracht binnen deze termijn is afgerond en indien de Opdracht een spoedreparatie betreft waarvan de uitvoering binnen 48 uur na de aanvaarding van de Opdracht dient te worden uitgevoerd (hieronder vallen ook Aanvragen voor de lopende dag dan wel de dag daarop).

20.8.3 Indien Vrager toch gebruik wil maken van het recht op ontbinding indien deze is overeengekomen, terwijl de Aanbieder reeds is begonnen met de uitvoering van de Opdracht, dat dan een afrekening moet worden overeengekomen op basis van de door de Aanbieder werkelijk verrichte werkzaamheden en van de al door de Aanbieder gemaakte kosten.

20.8.4 Een geaccepteerde spoedopdracht voor de lopende dag of de dag daarop in beginsel niet kan worden geannuleerd, tenzij met de Aanbieder een passende vergoeding wordt overeengekomen wegens gederfde inkomsten. Dit geldt ook als de Vrager niet thuis is op het afgesproken tijdstip.

20.8.5 Indien alle aanvragen voor opdrachten of klussen die niet binnen 48 uur dienen te worden uitgevoerd, niet tijdig door Vrager worden afgezegd, dan is Aanbieder gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Vrager.

20.9. Indien Vrager andere werkzaamheden wil geleverd krijgen door een door hem geselecteerde Aanbieder, dan wel dat de Aanbieder andere werkzaamheden wil leveren, dan is Vrager niet verplicht een nieuwe op de Website in te dienen met de melding deze te gunnen aan de Aanbieder en is Aanbieder verplicht de Vrager hierop te wijzen alsmede LINSTA direct te informeren over de gunning. Het is Aanbieder niet toegestaan andere werkzaamheden aan een op de Website geregistreerde Vrager te leveren, buiten de Website om; hij is dan verplicht de gebruikelijke lead-fee te betalen en heeft LINSTA het recht indien deze informatie met LINSTA wordt gedeeld, deze in rekening te brengen.

20.10.LINSTA stelt Vragers in de gelegenheid beoordelingen (reviews) te geven conform artikel 18. De beoordeling is publiek zichtbaar enkele dagen nadat deze is gegeven. Op basis van beoordelingen door Vragers wordt door LINSTA bepaald of een Aanbieder zich kan (blijven) aanbieden voor de uitvoering van Opdrachten.

Artikel 21 COMMISSIE VOOR BEMIDDELING TUSSEN VRAGER EN AANBIEDER; BETALING COMMISSIE EN OVERIGE DIENSTEN

21.1.Er zijn geen kosten verschuldigd door Aanbieder aan LINSTA bij diens registratie, het gebruik van de mini-page/website en het melden van interesse voor een Opdracht als bedoeld in artikel 20.

21.2.LINSTA ontvangt voor het faciliteren bij de totstandkoming van een contact tussen Vrager en Aanbieder en de uitgevoerde diensten een commissie van de Aanbieder.

20.2.1 De hoogte van de commissie is afhankelijk van de waarde van de Opdracht zoals aan te geven door de Vrager en van de keuze van wel of geen abonnement door de Aanbieder.

20.2.2 De keuze door de Aanbieder wordt gemaakt bij diens registratie; indien gekozen wordt voor een abonnement, dan is opzegging mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand door middel van e-mail aan LINSTA vanaf de eerste dag van de eerst volgende maand. Of door opzegging van het abonnement in het persoonlijk dashboard.

20.2.3 De commissie informatie met of zonder abonnement wordt gepubliceerd op de Website; die informatie maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden. De gepubliceerde commissies zijn exclusief B.T.W.

20.2.4 LINSTA is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen en/of te indexeren conform het CBS-CP index. Die aanpassingen worden gepubliceerd op de Website en gelden één (1) maand na datum van publicatie.

21.3. Voor overige diensten worden afzonderlijk prijsafspraken gemaakt tussen LINSTA en Aanbieder.

21.4. De Aanbieder machtigt LINSTA door het sluiten van de gebruiksovereenkomst dat de voor de betalingsafhandeling benodigde gegevens worden gedeeld met LINSTA. De lead-fee wordt automatisch geïncasseerd door middel van een betaalmedium, te bepalen door LINSTA, zoals Mollie, iDeal of door bancaire overschrijving. Betaling kan ook worden gerealiseerd door middel van het verstrekken van een doorlopende SEPA machtiging. Indien de Aanbieder aan LINSTA een doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van door Aanbieder aan LINSTA verschuldigde bedragen heeft verstrekt, zal, voordat LINSTA een bedrag van de opgeven bankrekening incasseert, Aanbieder hiervan uiterlijk één dag van te voren per e-mail op de hoogte worden gebracht.

21.5. De verplichting tot betaling van de lead-fee geldt vanaf het moment van de totstandkoming van het contact. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is LINSTA gerechtigd om de registratie van de Aanbieder te blokkeren dan wel te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. LINSTA is voorts gerechtigd om het gebruik door Aanbieder van de Website en andere diensten van LINSTA op te schorten of te beëindigen indien incasso’s door toedoen van de Aanbieder niet kunnen worden uitgevoerd of worden herroepen, ongeacht de reden. LINSTA is gerechtigd in dat geval het rekeningnummer van de Aanbieder te blokkeren voor toekomstige incasso-opdrachten op de Website.

21.6. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is LINSTA tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Aanbieder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is LINSTA gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van LINSTA voor de betreffende Aanbieder te blokkeren. Aanbieder stemt in dat een incassobureau ingeschakeld kan worden als Aanbieder niet voldoet aan de betalingsverplichting. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Aanbieder komen.

21.7. Alle diensten van LINSTA zijn belast met 21% Nederlandse omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

21.8.De commissie en andere diensten worden alleen elektronisch gefactureerd. De Aanbieder ontvangt per e-mail de factuur en kan deze te allen tijde opvragen in zijn persoonlijk dashboard.

Artikel 22 BEËINDIGING TOEZENDING AANVRAGEN EN BEEINDIGING GEBRUIKSOVEREENKOMST

22.1.LINSTA heeft het recht de toezending van Opdrachten aan de Aanbieder te staken als deze meer dan twee (2) maanden geen Opdrachten accepteert. Op verzoek van de Aanbieder kan de toezending ieder moment weer hervat worden.

22.2.LINSTA heeft verder het recht de toezending van Opdrachten aan de Aanbieder te staken dan wel de gebruiksovereenkomst te beëindigen, indien:

22.2.1 Een Vrager zich meermalen heeft beklaagd over de door Aanbieder verrichte werkzaamheden;

22.2.2 Het gemiddelde van de beoordelingen door Vragers voor Aanbieder uitkomt onder de norm die LINSTA stelt van tenminste vier (4) sterren op basis van een 5 sterren systeem;

22.2.3 Aanbieder zich niet houdt aan de afspraken zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden;

22.2.4 Zich andere omstandigheden voordoen die naar oordeel van LINSTA onaanvaardbaar zijn, waaronder het gerechtvaardigd vermoeden van fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten.

22.2.5 Aanbieder overlijdt, hij/zij of diens bedrijf in surseance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement verkeert, dan wel dat diens bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt gestaakt of overgenomen wordt.

22.3. Verwijdering van de Website betekent nog steeds dat alle genoemde artikelen van toepassing zijn. Aanbieder stemt in dat LINSTA zonder opgaaf van reden Aanbieder kan verwijderen.

22.4.De gebruiksovereenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen te allen tijde per direct worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden; een mededeling per e-mail is voldoende.

Artikel 23 SLOTBEPALINGEN

23.1. LINSTA biedt de mogelijkheid aan de Aanbieder, indien de Aanbieder een vacature heeft in zijn bedrijf c.q. beroep, een vacaturemelding te plaatsen conform het door LINSTA te stellen format en criteria. Het is Aanbieder niet toegestaan de Website te gebruiken als middel om professionele werving- en selectieactiviteiten uit te voeren. LINSTA is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of disfunctioneren van werknemers die via LINSTA bij Aanbieder werkzaam zijn.

23.2. De Aanbieder gaat ermee akkoord dat LINSTA tijdens de looptijd van de gebruiksovereenkomst met de Aanbieder en tot zes maanden daarna per e-mail, telefonisch of per post contact met hem opneemt om de aanbiedingen op de Website te verbeteren of uit te breiden, te informeren naar zijn tevredenheid over aanbiedingen op de Website en hem in te lichten over aanvullingen, uitbreidingen, vernieuwingen en eventueel andere aanbiedingen kan sturen.

23.3. De Aanbieder heeft gedurende de looptijd van de samenwerking het recht andere opdrachten voor niet via LINSTA verkregen Aanvragen van Vragers uit te voeren, ook zonder dat LINSTA hiervan op de hoogte is.

23.4. De partijen zijn verplicht de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven. De Aanbieder gebruikt de persoonsgegevens van de Vrager die in het kader van een Opdracht worden gedeeld, uitsluitend voor de nakoming van de betreffende gesloten overeenkomst tot werkzaamheden tussen Vrager en Aanbieder.

23.5. LINSTA en de Aanbieder behandelen gegevens van Vragers/Aanbieders, procedures, door de partijen te leveren diensten en de bepalingen omtrent de commissie (ook na beëindiging van de samenwerking) streng vertrouwelijk, indien en voor zover zij niet conform wettelijke voorschriften of contractuele afspraken verplicht zijn respectievelijk het recht hebben deze te delen.